Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

CHÚ Ý CỦA CHÚ Ý


Công văn từ cấp trên gửi xuống, mọi người tất tả thu xếp công việc để chú ý lắng nghe. Chỉ có điều chú ý lắm rồi nhưng chưa chắc họ đã hiểu được điều gì cần chú ý.
Công văn rằng:
"Ðể tạo ra cuộc sống dễ thở cho chúng ta, đề nghị chú ý các chú ý quan trọng và cả các chú ý không quan trọng bằng. Bạn có thể được chú ý về sự tăng lên của số các chú ý của chú ý. Chúng tôi chú ý rằng một số chú ý của chúng ta đã được chú ý.
Trong khi đó, một số chú ý của chúng ta chưa được chú ý. Ðiều đó rất đáng chú ý. Ðiều đó đáng chú ý vì phản ứng với các chú ý đã được chú ý là rất không được chú ý. Chú ý này nhắc nhở bạn chú ý các chú ý và phản ứng tới các chú ý vì chúng tôi không muốn các chú ý tới nơi không chú ý.
Chú ý: Uỷ ban chú ý cho các chú ý của chú ý". 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét